مزایای استفاده از بوستر پمپ

  1. محدوده وسیعی را از جهت تنوع مصر پوشش میدهد.
  2. وقتی نوسانهای مصرف کننده بسیار زیاد باشد به جای استفاده از یک پمپ بزرگ از چند پمپ کوچک که بصورت بوستر پمپ هستند استفاده میشوند تا بتوان بسته به نیاز تعدادی از آنها را به کار واداشت وازکار کردن بیهوده بقیه جلوگیری نمود در حقیقت استهلاک و مصرف انرژی به حداقل میرسد.
  3. بدلیل اینکه بوستر پمپ از اجزای مختلف متصل بهم تشکیل شده است میتوان با جداکردن این اجزا بوستر پمپ راباسهولت حمل و درمکان مناسب نصب نمود.
  4. کارکرددائمی بوسترپمپ رامیتوان باکارگذاشتن یک پمپ رزرو تضمین کرد و هنگام خرابی یک پمپ, پمپ رزرو وارد مدار میشود تا وقفه ای در کارکرد سیستم ایجاد نگردد .
  5. قابلیت سرویس حین کار را دارد.
/ 0 نظر / 11 بازدید