اجزای تشکیل دهنده بوستر پمپ

اجزای اصلی مشترک بوستر پمپ دور ثابت عبارتندودور متغیر عبارتند از :

  • مجموعه الکتروپمپها
  • بخش مکش
  • بخش دهش
  • شاسی اصلی

سایر اجزای اصلی

  • بوسترپمپهای دور ثابت را تابلوی کنترل وفرمان  دور ثابت منبع دیافراگمی پرشرسوئیچ ها حداقل و حداکثر فشارتشکیل میدهند
  • در بوسترپمپ های دور متغیر عبارتند از : تابلوی کنترل و فرمان دور متغیر و پرشر ترانسمیتر
  1. پمپ :
  2. الکترو پمپ: در اکثر قریب به اتفاق بوستر پمپها ازالکتروموتوربه عنوان موتور محرک پمپ استفاده میشود
/ 0 نظر / 9 بازدید