دسته بندی بوسترپمپ

پمپها با توجه به کارکرد خود در بوستر پمپ به سه دسته تقسیم میشوند .

  1. پمپ اصلی (MAIN PUMP : پمپ یا پمپ هایی که وظیفه  تامین هد ودبی کل سیستم را دارند .
  2. پمپ ژاکی (JOCKEY PUMP): هنگامی که دبی مورد نیاز یک سیستم زیاد باشد معمولا از پمپهای بزرگ استفاده میگرددبه تبع آن موتورهای محرک نیزانرژی زیادی برای به حرکت درآوردن پمپ نیاز دارند در الگوی مصرف زمانهایی وجود دارد کهدرخواستی کم باشد ومیتوان این دبی رابایک پمپ کوچک تامین کردونیازی به استفاده از پمپ بزرگ نیست به همین دلیل برای صرفه جویی درمصرف انرژی وهمچنین کاهش استهلاک پمپهای بزرگ پمپی با ظرفیت آبدهی کمتر از پمپ اصلی انتخاب میکنند تابرای مصارف کم فقط این پمپ آب روشن میشود ونیاز سیستم را برآورده کند. نام این پمپ ژاکی پمپ یا پمپ پیشرو است . برای حالتی که آبریزش درپمپها افت تدریجی فشاردر سیستم وجوددارد ازژاکی برای تامین مجدد فشار استفاده می نمایند.
  3. پمپ رزرو ( standby pump): معمولا در مکانهایی که آبرسانی امری ضروری است ووقفه در آن باعث ایجاد مشکلاتی میشود مانند بیمارستانها و کارخانجات و... پمپی راروی بوستر پمپ قرار می دهند تا درصورت خراب شدن یاتوقف یکی یکی از پمپها این پمپ آب وارد مدار شود ووقفه ای در آبرسانی ایجاد نگردد. این پمپ راپمپ رزرو می نامند. دربوستر پمپهایی که برای آتشنشانی بکار میرود حتما باید یک پمپ رزرو روی بوستر پمپ تعبیه گردد .
  •  
/ 0 نظر / 20 بازدید