انواع بوستر پمپ

بوستر پمپ ها از نظر تعدادپمپ به دودسته تک پمپه ودو یا چند پمپه طبقه بندی میگردند .

بوستر پمپ تک پمپه : جهت مصارف آب بهداشتی کم ومتوسط در آبرسانی وصنعتی کاربرد دارد. این نوع بوستر پمپ کاملا یکپارچه بوده وبرای استفاده کافی است که کلکتور ورودی آن به منبع تغذیه آب وکلکتور خروجی آن به شبکه مصرف متصل شده وبرق موردنیاز تابلوی کنترل وفرمان آن تامین میگردد.

بوسترپمپهای دو یا چند پمپه دور ثابت به دودسته با الکتروپمپ پیشرووبدون الکتروپمپ پیشروطبقه بندی میگردد.

بوستر پمپ باالکتروپمپ پیشرو: این بوستر پمپ هااز یک الکتروپمپ پیشرو(جاکی پمپ ) ویک یا چند الکتروپمپ اصلی تشکیل میشوندمه درآن ظرفیت الکتروپمپ پیشرو کمتر از الکتروپمپهای اصلی است ولی فشار آن بنافشار الکتروپمپ های اصلی برابر است .

بوستر پمپ های بدون الکتروپمپ پیشرو : این بوستر پمپها دو یا چند الکتروپمپ صلی با مشخصات یکسان بدون استفاده از الکتروپمپ پیشروساخته میشوند.

مولفه های بوستر پمپ : بوستر پمپها بر اساس دو مولفه اصلی حداکثر مصرف آب و حداقل فشار طراحی میشوندونوسانات ساعتی مصرف آب نیز عامل موثر در تعیین مشخصات آن میباشد .

/ 0 نظر / 19 بازدید