بوسترپمپ
تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      بوسترپمپ (پمپ آب با مکاب آبران)
راندمان سیستم های پمپاژ نویسنده: بوسترپمپ - چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢

راندمان پمپ ها با پیشرفت تکنولوژی و بهینه سازی های انجام شده بر روی آنها روز به روز افزایش یافته و در مورد پمپ های با پره جریان مخلوط (سرعت مخصوص بین ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰) می تواند به بیش از نود درصد برسد. با این وجود مطالعات انجام شده بر روی سیستم های پمپاژ در کشورهای مختلف نشان می دهد راندمان سیستم های پمپاژ به طور میانگین کمتر از ۴۰ درصد است. همچنین این مطالعات نشان می دهند حدود ۱۰ درصد از سیستم های پمپاژ با راندمانی کمتر از ده درصد کار می کنند. علت راندمان پایین سیستم های پمپاژ را بایستی در پایین بودن راندمان سیستم لوله کشی، شیوه های نا مناسب کنترل دبی پمپ، استفاده از پمپ هایی با ظرفیت بالاتر از حد نیاز و نگهداری نامناسب پمپ ها جستجو کرد.

  نظرات ()
محفظه آب بندی نویسنده: بوسترپمپ - چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢

این محفظه شامل آب بندها و اجزای مربوطه است و برای رسیدن به بازدهی مناسب در قطعات هیدرولیک وجودآب بندی کامل و مناسب ضروری است.آب بندی بین قطعات درهیدولیک بوسیله آب بندهاانجام می‌شود.آب بندها براساس استفاده به دو نوع کلی ثابت و متحرک تقسیم می‌شوند:

- آب بند ثابت: به صورت واشر بین قطعات غیر متحرک به کار می‌رود. -

آب بند متحرک: برای آب بندی قطعات متحرک بکار می‌رود و برطبق شکل انتخاب می‌گردد.نوع آب بندهرقطعه توسط سازنده تعیین می‌گرددو در زمان تعویض بایدبه این موضوع توجه داشت.

  نظرات ()
موارد استفاده از بوسترپمپ: نویسنده: بوسترپمپ - چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢
 • آبرسانی ساختمان هــای مختلف مانند برجها، بیمارستانها، مد ارس، سالن های تفریحـی ورزشی،
 • مجتمع های مسکونی و آپارتمانی  و…
 • تامین سیستم اطفاء حریق
 • مصارف کشاورزی و آبیاری
 • تامین آب صنعتی کارخانجات و صنایع
  نظرات ()
بوسترپمپ های آبرسانی و آتش نشانی نویسنده: بوسترپمپ - چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢

بوستر پمپ دور ثابت

وظیفه بوسترپمپ ثابت نگه د اشتن فشار لازم برای تامین شبکه مصرف با توجه به الگـوی متغیّـــر مصرف می باشد. از این رو هنگامــی که د ر شبکه، مصرفــــی وجود ند ارد

فشــار تغییر نمی کنـد و پمپ های بوستـرپمپ خاموش می باشنــد اما به محض اینکه مصرف فشار د ر شبکـه افـت می کنــد برای جبران این افت، اولین پمپ شروع به کار می کند.

اگر این پمــپ قادر به تامیـن فشار نباشـد پمپ های دیگر به همین ترتیب وارد مدارمی شوند تا فشار را در محدوده معینی ثابت نگه د ارند هنگامی که مصرف کـم یا متوقف می شود پمپ ها نیز به ترتیـب از مد ار خارج می شونـد. بنابرایــن پمپ های بوسترپمپ با توجه بــه الگوی مصــرف به مد ار وارد یا خارج می شوند. د ر ارتباط با صرفه جویی د ر مصرف انرژی (مصرف برق) اقد امات موثری د ر طراحی بوستر پمپهـای این شرکت انجام گردیده است.

  نظرات ()
انواع سیستم های آبیاری قطره ای نویسنده: بوسترپمپ - سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٢

آبیاری دریپ :

پخش آهسته آب برسطح خاک به صورت قطرات مجزا یا پیوسته ،بوسترپمپ یا جریانهای باریک از حفره های ریز آبیاری دریپ نام دارد . در بیشتر موارد آبیاری دریپ و آبیاری تریکل ( قطره ای ) مترادف یکدیگر به کار می روند .


آبیاری زیر بستری :

پخش آهسته آب در زیر سطح خاک از قطره چکانهایی با دبی در حدود آبیاری دریپ ،بوسترپمپ آبیاری زیر بستر نام دارد . این روش با آبیاری زیر زمینی متداول که در آن ناحیه ریشه گیاه با کنترل سطح ایستابی آبیاری می شود متفاوت است و نباید اشتباه گرفته شود .


آبیاری فواره ای ( بابلر ) :

پخش آب بر سطح خاک به صورت جریان با ریک یا فواره از سوراخی با دبی بیشتر از آبدهی آبیاری دریپ یا زیر بستری آما معمولاً کمتر از 1 گالن بر دقیقه ،بوسترپمپ آبیاری فواره ای نامیده می شود . دبی قطره چکان در این آبیاری از سرعت نفوذ نهایی خاک بیشتر است و ایجاد یک حوضچه برای نگهداری یا کنترل پخش آب ضروری می باشد .


آبیاری اسپری :

پخش آب بوسیله یک اسپری یا مه پاش کوچک بر سطح خاک به آبیاری اسپری معروف است . در این روش هوا در پخش آب نقش اساسی را بعهده دارد در حالیکه در روشهای دریپ ، فواره ای و زیر بستری ، خاک عامل اصلی محسوب می گردد .

  نظرات ()
شناخت انواع پمپ نویسنده: بوسترپمپ - یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢

پُمپ یا تُلُمبه وسیله ای مکانیکی برای انتقال مایعات است که با افزایش فشار جریان آن، امکان جابه جایی مایعات را به ارتفاعی بالاتر (با افزایش هد) یا حتی پایین دست (معمولاً حوضچه یا مخزن) فراهم می آورد.

به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخذ و به سیال مایعی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد. در نتیجه انرﮊی سیال پس از خروج از این دستگاه (پمپ) افزایش می یابد. از پمپ ها برای انتقال سیال به یک ارتفاع معین و یا جا به جایی آن در یک سیستم لوله کشی و یا هیدرولیک استفاده می نمایند. به عبارت کلی تر از پمپ برای انتقال سیال از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می کنند. پمپ ها دارای انواع مختلفی هستند که هرکدام دارای کاربرد خاصی می باشند. مهم ترین پمپ هایی که در این واحد استفاده شده اند عبارت اند از:
1. پمپ های سانتریفوﮊ.
2. پمپ های رفت و برگشتی.
3. پمپ های چرخ دنده ای.

  نظرات ()
انواع بوستر پمپ نویسنده: بوسترپمپ - سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢

بوستر پمپ ها از نظر تعدادپمپ به دودسته تک پمپه ودو یا چند پمپه طبقه بندی میگردند .

بوستر پمپ تک پمپه : جهت مصارف آب بهداشتی کم ومتوسط در آبرسانی وصنعتی کاربرد دارد. این نوع بوستر پمپ کاملا یکپارچه بوده وبرای استفاده کافی است که کلکتور ورودی آن به منبع تغذیه آب وکلکتور خروجی آن به شبکه مصرف متصل شده وبرق موردنیاز تابلوی کنترل وفرمان آن تامین میگردد.

بوسترپمپهای دو یا چند پمپه دور ثابت به دودسته با الکتروپمپ پیشرووبدون الکتروپمپ پیشروطبقه بندی میگردد.

بوستر پمپ باالکتروپمپ پیشرو: این بوستر پمپ هااز یک الکتروپمپ پیشرو(جاکی پمپ ) ویک یا چند الکتروپمپ اصلی تشکیل میشوندمه درآن ظرفیت الکتروپمپ پیشرو کمتر از الکتروپمپهای اصلی است ولی فشار آن بنافشار الکتروپمپ های اصلی برابر است .

بوستر پمپ های بدون الکتروپمپ پیشرو : این بوستر پمپها دو یا چند الکتروپمپ صلی با مشخصات یکسان بدون استفاده از الکتروپمپ پیشروساخته میشوند.

مولفه های بوستر پمپ : بوستر پمپها بر اساس دو مولفه اصلی حداکثر مصرف آب و حداقل فشار طراحی میشوندونوسانات ساعتی مصرف آب نیز عامل موثر در تعیین مشخصات آن میباشد .

  نظرات ()
آبیاری نویسنده: بوسترپمپ - سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢

از نظر علمی تعابیر مختلفی دارد اما به معنای واقعی کلمه، پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول است. هر چند فقط ۱۵ درصد از زمینهای کشاورزی دنیا تحت آبیاری قرار دارند و ۸۵ درصد بقیه به صورت دیم و بدون آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرند اما نیمی از تولیدات کشاورزی و غذای مردم جهان از همین زمینهای آبی حاصل می‌شود. که این خود نشان دهنده اهمیت و نقش آبیاری در بخش کشاورزی است.

  نظرات ()
بخش مکش نویسنده: بوسترپمپ - سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢

بخش مکش بوستر پمپ شامل یک کلکتور لوله ای است که به واسطه شیرآلات واتصالات موردنیاز به مکش الکتروپمپ ها وخروجی مخزن ذخیره آب متصل میگرددو شیرآلات واتصالات این بخش عبارتند از

 • شیر قطع ووصل
 • صافی
 • لرزه گیر
 • فلنچ
 • مهره ماسوره
  نظرات ()
اجزای تشکیل دهنده بوستر پمپ نویسنده: بوسترپمپ - سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢

اجزای اصلی مشترک بوستر پمپ دور ثابت عبارتندودور متغیر عبارتند از :

 • مجموعه الکتروپمپها
 • بخش مکش
 • بخش دهش
 • شاسی اصلی

سایر اجزای اصلی

 • بوسترپمپهای دور ثابت را تابلوی کنترل وفرمان  دور ثابت منبع دیافراگمی پرشرسوئیچ ها حداقل و حداکثر فشارتشکیل میدهند
 • در بوسترپمپ های دور متغیر عبارتند از : تابلوی کنترل و فرمان دور متغیر و پرشر ترانسمیتر
 1. پمپ :
 2. الکترو پمپ: در اکثر قریب به اتفاق بوستر پمپها ازالکتروموتوربه عنوان موتور محرک پمپ استفاده میشود
  نظرات ()
مزایای استفاده از بوستر پمپ نویسنده: بوسترپمپ - سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
 1. محدوده وسیعی را از جهت تنوع مصر پوشش میدهد.
 2. وقتی نوسانهای مصرف کننده بسیار زیاد باشد به جای استفاده از یک پمپ بزرگ از چند پمپ کوچک که بصورت بوستر پمپ هستند استفاده میشوند تا بتوان بسته به نیاز تعدادی از آنها را به کار واداشت وازکار کردن بیهوده بقیه جلوگیری نمود در حقیقت استهلاک و مصرف انرژی به حداقل میرسد.
 3. بدلیل اینکه بوستر پمپ از اجزای مختلف متصل بهم تشکیل شده است میتوان با جداکردن این اجزا بوستر پمپ راباسهولت حمل و درمکان مناسب نصب نمود.
 4. کارکرددائمی بوسترپمپ رامیتوان باکارگذاشتن یک پمپ رزرو تضمین کرد و هنگام خرابی یک پمپ, پمپ رزرو وارد مدار میشود تا وقفه ای در کارکرد سیستم ایجاد نگردد .
 5. قابلیت سرویس حین کار را دارد.
  نظرات ()
بوستر پمپ چیست ؟ نویسنده: بوسترپمپ - سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢

بوستر پمپ به دستگاهی اطلاق میشود که دویا چند پمپ به صورت موازی به یکدیگر متصل شده باشند تا بتواند دبی و هد مورد نظر را با کمترین انرژی وبالاترین راندمان تامین نمایند وظیفه بوستر پمپ ثابت نگه داشتن فشار لازم برای تامین شبکه مصرف با توجه به الگوی متغیر مصرف میباشد از این رو هنگامی که در شبکه مصرفی وجود ندارد فشار تغییر نمیکند و پمپهای بوستر پمپ خاموش میباشند اما به محض اینکه مصرف فشار در شبکه افت میکند برای جبران این افت اولین پمپ شروع بکار میکند اگر این پمپ قادر به تامین فشار نباشد پمپهای دیگر به همین ترتیب وارد مدار میشوند تا فشار را درمحدوده معینی ثابت نگه دارند هنگامی که مصرف کم یامتوقف میشود پمپ نیز به ترتیب از مدار خارج میشوند کلا پمپهای بوستر پمپ با توجه به الگوی مصرف وارد یا خارج میشوند

  نظرات ()
مقدمه نویسنده: بوسترپمپ - سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢

یکی از مشکلاتی که در سیستم آبرسانی شهری و آب مصرفی ساختمان ها وجود دارد، تنظیم فشار آب داخل لوله ها می باشد. با توجه به این که میزان مصرف آب دائما در حال تغییر است و هیچ گونه الگوی خاصی برای مصرف وجود ندارد، از این رو با افزایش یا کاهش مصرف آب میزان فشار آب داخل لوله ها دائما در حال تغییر می باشد و این تغییرات مشکلاتی را در سیستم های آبرسانی به وجود می آورد به طوری که افزایش ناگهانی فشار آب ممکن است موجب آسیب دیدن شیرآلات و لوله ها شود و کاهش فشار نیز باعث قطع آب در بعضی از نقاط شهر یا ساختمان ها گردد. معمولا برای تامین فشار کنترل شده آب در یک سیستم پمپاژ، از بوسترپمپ استفاده می شود.

  نظرات ()
مطالب اخیر نصب و مونتاژ بوستر پمپ راندمان سیستم های پمپاژ محفظه آب بندی موارد استفاده از بوسترپمپ: بوسترپمپ های آبرسانی و آتش نشانی انواع سیستم های آبیاری قطره ای سیستم های آبیاری شناخت انواع پمپ دسته بندی بوسترپمپ انواع بوستر پمپ
کلمات کلیدی وبلاگ پمپ (۱۳) بوسترپمپ (٩) آب یاری (۸) آب (٦) مزایای استفاده از بوسترپمپ (٦) اجزای تشکیل دهنده بوستر پمپ (٥) موارد استفاده از بوسترپمپ (٤) بوسترپمپ های آبرسانی و آتش نشانی (٢) انواع بوستر پمپ (٢) دسته بندی بوسترپمپ (۱) پمپاژ (۱) آب بند (۱)
دوستان من طراحی وب سایت صندوق فروشگاهی تجهیزات فروشگاهی پمپ آب طراحی گرافیکی سایت بهینه سازی وب سایت طراحی وب سایت فروشگاهی طراحی سایت کرکره برقی خدمات شبکه بوستر پمپ ترخیص کالا کارت گارانتی طراحی سایت سئو کانکس ترک اعتیاد فروشگاه آنلاین ایده برتر استخدام ایده برتر اخبار فروشگاه طراحی سایت دیتا ویدئو پروژکتور دستگاه تصفیه آب طراحی دکوراسیون داخلی پرتال زیگور طراح قالب